Kategorije

Filteri


   
23.09.2015.

Motiv: Žuti lokvanj Kataloški broj: 673 Zupčanje: 13 3/4 Nominalna vrijednost: 0.90 KM Tiraž: 15 000

0,90 KM
Detaljnije
23.09.2015.

Motiv: Močvarna žara Kataloški broj: 674 Zupčanje: 13 3/4 Nominalna vrijednost: 1.70 KM Tiraž: 15 000

1,70 KM
Detaljnije
23.09.2015.

Naziv izdanja: Evropska zaštita prirode Datum izdanja: 23.09.2015. Autori: mr Božidar Došenović i Nebojša Đumić Vrsta izdanja: prigodno Tehnika štampanja: višebojni ofset Šalterski tabak: 8+2 Papir: muflep 100g Štamparija: Forum, Novi Sad

10,40 KM
Detaljnije
23.09.2015.

Močvara Gromiželj nalazi se u blizini Velinog sela, opština Bijeljina, na krajnjem sjeveroistoku Republike Srpske. Područje se nalazi u Semberiji, koja predstavlja aluvijalnu ravan formiranu na ušću rijeke Drine u Savu. Močvara je elipsastog oblika, duga 1.650 metara, sa najvećom širinom od 760 metara. Jedina stalna vodena površina je na lokalitetu Laketića vir, čija je najveća dubina oko 4 metra. Močvara Gromiželj sa okolinom se odlikuje izraženim florističkim i faunis- tičkim diverzitetom. Diverzitet flore se ogleda u prisustvu preko 400 različitih biljnih vrsta, među kojima su prisutne ugrožene i rijetke vrste. Vodena makrofita, žuti lokvanj (Nuphar luteum), prema evropskim autorima (Meusel, 1943) pripada ostacima tercijarnog perioda sjeverne i srednje Evrope, reliktnog je karaktera. Nuphar luteum je prisutan i u drugim barsko močvarnim područjima u BiH kao što su Hutovo Blato, Bardača i Velika i Mala Tišina kod Bosanskog Šamca. Žuti lokvanj se inače nalazi na preliminarnoj Crvenoj listi Bosne i Hercegovine u kategoriji ranjive vrste (V) prema IUCN kategorizaciji. U decembru 2008. godine na obali Laketića vira konstatovana je brojna populacija močvarne žare (Urtica kioviensis). Ova reliktna vrsta predstavlja novu, rijetku i ugroženu vrstu Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Urtica kioviensis do sada se nije nalazila na popisu flore naše države i zato smatramo da je ovo otkriće naučnostručnog tima Republičkog zavoda za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa Republike Srpske dragocjeno. Inače, ova vrsta je evidentirana u Rusiji, Ukrajini, Austriji, Mađarskoj, Rumuniji i Srbiji. Močvarna žara se nalazi na Crvenoj listi Evrope kao rijetka i ugrožena vrsta u kategoriji ranjive vrste (V) prema IUCN kategorizaciji. Autori: mr Božidar Došenović i Nebojša Đumić Izdavač: Pošte Srpske a.d. Banjaluka Stručna saradnja: Zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa Republike Srpske

4,60 KM
Detaljnije

<<   <   1   >   >>