Kategorije

Filteri


   
0,90 KM
1,80 KM
10,80 KM
4,70 KM
07.06.2019.

Motiv: Nacionalni park Drina Kataloški broj: 787 Zupčanje: 13 3/4 Nominalna vrijednost: 0.90 KM Tiraž: 15 000

0,90 KM
Detaljnije
07.06.2019.

Motiv: Park prirode Cicelj Kataloški broj: 788 Zupčanje: 13 3/4 Nominalna vrijednost: 1.80 KM Tiraž: 15 000

1,80 KM
Detaljnije
07.06.2019.

Naziv izdanja: Zaštita prirode Datum izdanja: 07.06.2019. Autor: mr Božidar Došenović Vrsta izdanja: prigodno Tehnika štampanja: višebojni ofset Šalterski tabak: 8+2 Papir: muflep 100g Štamparija: Forum, Novi Sad

10,80 KM
Detaljnije
07.06.2019.

Park prirode „Cicelj“ nalazi se u istočnom dijelu Republike Srpske. Područje leži neposredno uz grad Čajniče, istočno i južno od njega. Većim dijelom je na sjevernim stranama masiva Кovač. Status parka prirode ovo područje ima od 2018. godine. Prva pravna zaštita područja Cicelj datira još iz 1969. godine kada je Zavod za zaštitu spomenika kulture Bosne i Hercegovine ovo područje stavio pod zaštitu. Očuvano prirodno područje, sa izuzetnim florističkim diverzitetom i bogatstvom iskonskih pejzaža razasutih na bogatoj mreži geomorfologije i hidrologije, osnovna su obilježja područja Cicelja, koja ga svakako svrstavaju u područje veoma privlačno za naučna istraživanja, sport, rekreaciju, turizam. U Parku prirode najznačajni je floristički diverzitet. Ovdje su pronađena čak 43 taksona, regionalno ili globalno rijetke vaskularne flore koji zaslužuju posebnu pažnju. Nacionalni park „Drina“ nalazi se u srednjem toku rijeke Drine, odnosno u istočnom dijelu Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, na teritoriji opštine Srebrenica. U Nacionalnom parku „Drina“ su brojna staništa endemičnih i reliktnih biljnih vrsta. Po svojim dimenzijama i specifičnom pravcu pružanja klisurasto-kanjonska dolina Drine je jedinstvena i kao takva jedna od najznačajnijih riječnih dolina u Republici Srpskoj, ali i u cijelom pojasu Dinarida. Ona na pojedinim mjestima ima odlike kanjona sa strmim, vertikalnim stranama. Najmarkantnija je na ušću Crnog potoka gdje maksimalna dubina kanjona iznosi 976 metara. Veoma značajna je i klisurasto-kanjonska dolina Crnog potoka čije izvorište se nalazi na preko 1100 metara nadmorske visine i nakon samo 6 kilometara toka do ušća u Drinu savlađuje pad od preko 800 metara. Izuzetnoj vrijednosti područja doprinosi prisustvo Pančićeve omorike (Picea omorika), koja je endemična i tercijarno reliktna vrsta. Izuzetan diverzitet flore se ogleda u prisustvu oko 635 taksa vaskularne flore. Takođe, diverzitet faune na području Nacionalnog parka „Drina“ je izuzetno vrijedan. Posebno značajne vrste su mrki medvjed (Ursus arctos), divokoza (Rupicapra rupicapra) i suri orao (Aquilachrysaetos). Autor: mr Božidar Došenović Saradnja: Republički zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa, Sara Potkonjak, dipl. biolog Foto PP Cicelj, dr Jugoslav Brujić Izdavač: Pošte Srpske a.d. Banja Luka

4,70 KM
Detaljnije

<<   <   1   >   >>